Regulamin korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach

§ 1
Użytkownikiem systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach (zwanego dalej serwisem) może zostać każda osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach (zwana dalej użytkownikiem), pod warunkiem pisemnego wystąpienia do Spółdzielni z wnioskiem o utworzenie konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta, umożliwiającego dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej.

§ 2
Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta i dostęp do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach są bezpłatne.

§ 3
Korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach można rozpocząć po osobistym odbiorze pisemnego Potwierdzenia odbioru danych do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta zawierającego identyfikator i hasło użytkownika.

§ 4
Po pierwszym zalogowaniu się do serwisu wymagana jest zmiana hasła użytkownika na własne – utworzone wg zasad zawartych w Potwierdzeniu odbioru danych do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta.

§ 5
Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach dostępny jest dla użytkowników w sposób ciągły – siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i awarii.

§ 6
Z konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone.

§ 7
Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu dostępu do konta.

§ 8
W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zagubieniu hasła i innych wypadkach losowych użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach.

§ 9
Wszelkie nadużycia w użytkowaniu serwisu będą skutkowały zablokowaniem dostępu do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach oraz podjęciem stosownych środków prawnych.

Do pobrania wersja PDF