Racjonalne ogrzewanie

 1. Utrzymywać w mieszkaniu temperaturę nie wyższą niż niezbędną dla dobrego samopoczucia, stosując odpowiedni dla siebie ubiór. W pokoju zwykle wystarcza temperatura 20w sypialni 17°C. Obniżając temperaturę w nocy oraz wychodząc do pracy można uzyskać znaczne oszczędności ciepła. Obniżenie temperatury o 1°C powoduje zmniejszenie zużycia energii o 6%. 
 2. Zadbać o szczelność okien. Pomieszczenia wietrzyć krótko i intensywnie. W czasie wietrzenia należy pamiętać o zakręceniu termostatów. Długotrwałe wietrzenie powoduje wychłodzenie ścian i mebli. Nie wolno jednak całkowicie zrezygnować z przewietrzania mieszkań gdyż prowadzi to do wzrostu zawilgocenia mieszkania i dalej zwiększenia zużycia ciepła oraz dewastacji lokalu przez np. zagrzybienie. 
 3. Grzejniki powinny być odsłonięte. Długie zasłony powodują wzrost zużycia ciepła nawet do 30% ograniczając jednocześnie dopływ ciepła do mieszkania. 
 4. Nie wieszać żadnych przedmiotów na podzielnikach (np. mokre ręczniki, folie itp.) gdyż powoduje to szybsze naliczanie jednostek. Pranie najlepiej suszyć na suszarkach a nie na grzejnikach, grzejnik będzie gorący ale nie będzie emitował ciepła do mieszkania. Aby wpływać na ilość ciepła emitowanego przez grzejniki a tym samym na temperaturę w mieszkaniu należy korzystać z przygrzejnikowych zaworów termostatycznych.

 

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

 1. Informacje podstawowe
  • Zawory termostatyczne są prostymi regulatorami temperatury, zamocowanymi przy grzejniku i mogącymi ograniczać wydajność cieplną grzejnika w zależności od mierzonej temperatury powietrza. Temperatura powietrza jest przy tym mierzona przez czujnik zaworu, porównywana z istniejącym nastawieniem i, jeśli to konieczne, zmieniany jest automatycznie dopływ wody do grzejnika.
 2. Dodatkowe zyski ciepła
  • Słońce, elektryczne źródła światła, telewizor, kuchenka itp. a także ludzie oddająciepło. Zawory termostatyczne wykorzystują te zyski ciepła I dławią dopływ wody do grzejnika w miarę ich narastania. Gdy zyski ciepła równe są lub przewyższają zapotrzebowanie ciepła, termostat całkowicie odcina dopływ czynnika grzewczego do kaloryfera.
 3. Wietrzenie
  • Podczas sezonu grzewczego, okna powinny być otwierane dla wietrzenia tylko na krótko. Jeśli potrzebne jest dłuższe wietrzenie należy ustawić termostaty na najniższe położenie (przy otwartych oknach termostat będzie się starał utrzymać nastawioną temperaturę, tzn. otworzy całkowicie dopływ czynnika grzewczego a ogrzewane powietrze będzie wypływać przez otwarte okno). Po zamknięciu okna należy ponownie nastawić termostat na żądaną temperaturę pomieszczenia.
 4. Ochrona przed zamarznięciem i zawilgocenie
  • Jeśli planowana jest dłuższa nieobecność w mieszkaniu, można spokojnie zakręcić termostat całkowicie gdyż nawet przy minimalnym ustawieniu, zawór się otwiera samoczynnie przy obniżeniu temperatury w pomieszczeniu poniżej 6-9°C. Chroni tym samym mieszkanie przed szkodami od mrozu i wilgoci (przy założeniu, że ogrzewanie jest czynne).
 5. Obsługa i konserwacja
  • Zawory termostatyczne nie wymagają dozoru. Jeśli mimo przestrzegania powyższych wskazówek wystąpią zakłócenia, należy zwrócić się do konserwatora lub administratora budynku. 
  • Wbudowany układ samokontroli pozwala na monitorowanie sprawności podzielnika. Pojawienie się na wyświetlaczu napisu Error (lub kod błędu np.-F-5) oznacza awarię urządzenia. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić administratora. Na wyświetlaczu, w pewnym cyklu czasowym pojawiają się różne informacje. Szczegółowy opis wskazań wyświetlacza znajdziecie Państwo na ostatniej stronie tej ulotki. 
  • W trakcie montażu podzielniki są plombowane jednorazową, specjalną plombą plastikową. Naruszenie plomby powoduje wyłączenie danego podzielnika z odczytów. W tym przypadku rozliczenie końcowe grzejnika będzie szacunkowe, co może narazić mieszkańca na zwiększone opłaty. Podzielnik ten będzie ponownie uwzględniony w rozliczeniu dopiero w następnym okresie obrachunkowym. 
  • Odczyty podzielników dokonywane są raz w roku. Zawiadomienie o odczycie następuje z tygodniowym wyprzedzeniem przez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych. W wyznaczonym terminie odczytu mieszkanie musi być udostępnione w całym przedziale czasowym. Odczyt uzupełniający w dodatkowym terminie powoduje dodatkowe opłaty. Jeśli niemożliwy będzie odczyt w dodatkowym terminie, zużycie ciepła dla danego mieszkania zostanie naliczone szacunkowo. 
  • W czasie odczytu sprawdzany będzie stan plomb podzielników oraz zapisywana w kartach odczytowych wartość odczytu. Możecie Państwo dokonać odczytu wspólnie z inkasentem. Po odczycie lokator podpisuje kartę odczytów inkasent pozostawia jej kopię. 
  • W niektórych Państwa mieszkaniu zostały zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania co oznacza, że koszty ogrzewania rozliczane będą proporcjonalnie do zużycia ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Tym samym ryczałtowa stawka, niezależna od ilości zużytego ciepła w mieszkaniu przechodzi do historii.