Gospodarowanie odpadami kumunalnymi w Jaroszowie, Strzegomiu i Jaworzynie Śląskiej

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Spółdzielnia zobowiązana jest do poboru od wszystkich właścicieli/najemców lokali mieszkalnych w Jaroszowie i Strzegomiu oraz w Jaworzynie Śląskiej administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazanie jej do Gmin.
W przypadku zmiany ilości osób prosimy o złożenie do Spółdzielni OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Wzór oświadczenia dostępny jest również w administracji osiedlowej oraz siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety 1A.