Gospodarowanie odpadami kumunalnymi w Świebodzicach

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Spółdzielnia zobowiązana jest do poboru począwszy od 01.01.2016 r. od wszystkich właścicieli/najemców lokali mieszkalnych w Świebodzicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazanie jej do Gmin.
W przypadku zmiany ilości osób po 01.01.2016 r. prosimy o złożenie do Spółdzielni OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI. Wzór oświadczenia dostępny jest również w administracji osiedlowej oraz siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach przy ul. Królowej Elżbiety 1A.