ODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator, dane kontaktoweSpółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, ul. Królowej Elżbiety 1A,
58-160 Świebodzice.
Z Administratorem można się skontaktować:
 1. na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. telefonicznie: (74) 64-62-000;
 3. osobiście lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
Inspektor Ochrony Danych W Spółdzielni Mieszkaniowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy i kontakt z użyciem podanych danych kontaktowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności umowy. Przy czym podanie danych jest dobrowolne, jeżeli ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość zawarcia umowy.
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. Bankom;
 2. Operatorom pocztowym;
 3. Firmom odpowiedzialnym za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni;
 4. Podmiotom świadczącym pomoc prawną;
 5. Firmie ubezpieczeniowej
 6. Firmy wykonujące roboty budowlane
Prawa osoby,
której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Spółdzielnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie - w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.