ODO

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
informujemy, że:

Administrator, dane kontaktoweSpółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach, ul. Królowej Elżbiety 1A, 58-160 Świebodzice. Z Administratorem można się skontaktować:
 1. na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 2. telefonicznie: (74) 64-62-000;
 3. osobiście lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
Inspektor Ochrony Danych W Spółdzielni Mieszkaniowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię w celach:
 1. Wypełnienia obowiązków prawnych. Dane członków spółdzielni przetwarzane w ramach realizacji działalności statutowej Spółdzielni tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających z:
  1. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze;
  2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
  3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 3. Zarządzaniem nieruchomościami. Dane członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań przetwarzane są w celach realizacji czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości w tym: realizacji szybkiego i sprawnego kontaktu w sprawach wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizacji właściwego obiegu korespondencji i informacji zgłaszanych przez mieszkańców oraz funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i dobrowolnie wyrażonych zgód art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia.
 4. rekrutacji i promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku – dane przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.
 5. zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) – podczas współpracy z osobami fizycznymi, które zobowiązane są do podania danych – dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych Spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności statutowych Spółdzielni lub niemożliwość zawarcia umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
 1. Bankom;
 2. Operatorom pocztowym;
 3. Firmom odpowiedzialnym za obsługę techniczno-administracyjną Spółdzielni;
 4. Podmiotom świadczącym pomoc prawną;
 5. Firmie ubezpieczeniowej
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Spółdzielnia mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Spółdzielnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.