Statut

W związku z uchwaleniem przez parlament Ustawy w dniu 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596) spółdzielnie mieszkaniowe miały obowiązek w terminie jednego roku dostosować treści swoich statutów do wprowadzonych zmian prawnych. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni w oparciu o w/w Ustawę opracowali zmiany do statutu w naszej Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w miesiącu czerwcu 2018 r. podjęli Uchwałę nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 03.10.2018 r., zarejestrował zmiany statutu wprowadzone w/w uchwałą. Natomiast Postanowieniem z 26.08.2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził zmiany wprowadzone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach nr 8/2019.

Pełna treść statutu (dokument PDF)