Walne Zgromadzenie 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2019 r.

 1. Uchwała nr 7/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2019 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2018 r.
 10. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2019-2020.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 13. Uchwały w sprawie zbycia działek gruntu.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj