Walne Zgromadzenie 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2020 r.


 1. Uchwała nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na części.
 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2020 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.
 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 roku Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 6. List polustracyjny z przeprowadzonej lustracji pełnej z całokształtu działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.
 7. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
 13. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2020-2021.
 15. Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 16. Uchwała w sprawie zbycia udziału w działce drogowej.
 17. Uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu

 
Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj