Walne Zgromadzenie 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach informuje o Walnym Zgromadzeniu w 2024 r.
 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w 2024 r.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r. wraz ze Sprawozdaniem Finansowym oraz informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2023 roku.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.
 4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 r. Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 r.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2023 r.
 9. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w latach 2024-2025.
 11. Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Wszystkie dokumenty do pobrania tutaj